[ ENGLISH ][ THAI ]

หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้อง หรือประพันธ์เพลงได้ตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 9 สาขาวิชา ได้แก่  วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิค  วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก  วิชาเอกละครเพลง  วิชาเอกดนตรีแจ๊ส  วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม  วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี  วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี  วิชาเอกธุรกิจดนตรี  วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน