[ ENGLISH ][ THAI ]

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร:: ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา:: ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  (ดศ.บ.)

ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

        หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็น นักดนตรีและบุคลากรดนตรี ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยให้ความสำคัญแก่การมีความสามารถในการปฏิบัติดนตรีที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ประกอบกับความรู้ความสามารถด้านการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี การศึกษาดนตรีและการสอนดนตรี การบริหารจัดการเกี่ยวกับดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี ในการประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติ บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณที่พร้อมแก่การเป็นผู้นำ ในวงการดนตรี ทั้งนี้วิทยาลัยฯ จะดำเนินการด้านการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยคาดหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างพัฒนาการด้านคุณภาพของการศึกษาดนตรี ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรี ที่สามารถปฏิบัติงานตามความถนัดของตนได้ในระดับสูง ทั้งในฐานะของนักแสดงเดี่ยว (Soloist) และสมาชิกของวงดนตรี (Ensemble Member) หรือนักประพันธ์เพลง (Music Composer) และมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านดนตรี รวมถึงความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี ที่เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพด้านดนตรี ตามสาขาและแนวดนตรีที่ตนเองได้ศึกษาในวิทยาลัย ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมัยนิยมรวมถึงด้านการแสดงละครเพลง
 2. เพื่อผลิตนักการศึกษา อาจารย์สอนดนตรีที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านความสามารถในด้านดนตรี ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการ และมีความรู้ควมเข้าใจในแนวคิดและปรัชญาด้านการศึกษาดนตรี
 3. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดนตรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกเสียง การจัดการระบบเสียงสำหรับการแสดงดนตรี เป็นต้น
 4. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการธุรกิจดนตรี ที่มีความรอบรู้ทั้งในศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และมีความรู้ทางด้านดนตรีเพียงพอ ที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถ ในการทำวิจัยทางวิชาการ และผลิตงานเขียนทางวิชาการ
 6. เพื่อผลิตบุคคลากรด้านดนตรี ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
        โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่

 1. ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance)
 2. ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
 3. การประพันธ์ดนตรี (Music Composition)
 4. ละครเพลง (Musical Theatre)
 5. ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)
 6. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
 7. ธุรกิจดนตรี (Music Business)
 8. ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
 9. เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 139 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           จำนวน 30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   7 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร   4 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   7 หน่วยกิต
       
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        จำนวน 103 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนดนตรี       49 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาบังคับสาขา      48 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเลือกดนตรี    6 หน่วยกิต
       
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม   139 หน่วยกิต

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตรประมาณ  500,000  บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยแบ่งออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

  คุณสมบัติทั่วไป

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

  คุณสมบัติเฉพาะ

  • มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องในมาตรฐานสูง ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด โดยในการคัดเลือก วิทยาลัยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยรวม คุณภาพของการบรรเลงบทเพลง และความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรี เป็นต้น
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล หรือดนตรีไทย และด้านโสตทักษะในมาตรฐานสูง ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
  • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะทาง สำหรับผู้เลือกสอบในวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี และดนตรีศึกษาและการสอน
  • โดยผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านในทุกส่วนวิชา และสอบสัมภาษณ์ผ่าน ตามรายละเอียดวิชาสอบที่แต่ละแขนงวิชากำหนดไว้ ทั้งนี้วิทยาลัยจะเก็บผลสอบของผู้สมัครที่สอบผ่านในแต่ละครั้งของการสอบไว้ให้ ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครและสอบเฉพาะส่วนวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ตามรายละเอียดวิชาสอบที่แต่ละแขนงวิชากำหนดไว้ได้ในการสมัครครั้งต่อไป (สามารถเก็บผลวิชาที่สอบผ่านไว้ได้ เฉพาะครั้งที่สอบในปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น)

  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบที่ผ่านวิชาปฏิบัติดนตรีและวิชาเฉพาะสาขา แต่มีผลสอบวิชาโสตทักษะ และ/หรือ วิชาทฤษฎีดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่กรรมการประชุมและพิจารณาเห็นควรแล้วว่าควร “ผ่านแบบทดลองเรียน” จะมีสิทธิเข้าศึกษา เป็นนักศึกษาประเภทผ่านแบบมีเงื่อนไข (Conditional) นักศึกษาที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข จะต้องพัฒนาความสามารถในส่วนที่ตนเองยังสอบไม่ผ่าน ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนด หากไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยได้ จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” จะมีกระบวนการในการแก้เงื่อนไข ดังนี้

  • สอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME จนกว่าจะมีผลเป็นผ่าน (ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556) จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโสตทักษะ และ/หรือ กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี ตามโครงสร้างหลักสูตรได้
  • ในกรณีที่มีผลไม่ผ่านก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556 นักศึกษาจะต้องดำเนินการให้ผ่านการวัดระดับ ตามเกณฑ์ของวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดในแต่ละปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรดนตรี ที่มีความสามารถเฉพาะทาง ในด้านต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีคลาสสิกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมัยนิยม นักแสดงละครเพลง และนักประพันธ์ดนตรี
 2. อาจารย์สอนดนตรี นักวิชาการและนักวิจัยด้านดนตรี เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาด้านดนตรี
 3. วิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) และนักเทคโนโลยีดนตรี
 4. เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการดนตรีและศิลปะ
 5. หน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และศิลปะวัฒนธรรม นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การเผยแพร่งานด้านศิลปะและการบันเทิง งานด้านห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี และสื่อมวลชน ด้านศิลปะและการบันเทิง เป็นต้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. อ. ศรุติ วิจิตรเวชการ
 2. อ. สุรัติ ประพัฒน์รังษี