[ ENGLISH ][ THAI ]พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีสงฆ์
๐๗.๐๐ น.    -    คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี

๐๗.๑๐ น.    -    พระสงฆ์ถึงบริเวณพิธี
                   -    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   -    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                   -    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
                   -    คณาจารย์และนักศึกษาถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์
                   -    กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพคณาจารย์

พิธีไหว้ครู
๐๘.๒๐ น.    -    คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี
๐๘.๓๐ น.    -    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                    -    ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู
                    -    ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู
                    -    ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน
                    -    ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

พิธีไหว้ครูดนตรี
๐๙.๒๐ น.    -    คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี
๐๙.๓๐ น.    -    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง และเทียนเงิน
                   -    ครูผู้ประกอบพิธีดำเนินการประกอบพิธีไหว้ครูตามขั้นตอน (ครูสำราญ เกิดผล)
                   -    ครูผู้ประกอบพิธีเจิมหน้าศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธี และทำพิธีครอบ
                   -    เสร็จพิธี

หมายเหตุ :    
การเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู เป็นการน้อมจิตเพื่อบูชาพระคุณครู ผู้เข้าร่วมพิธีพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ระหว่างประกอบพิธีทุกขั้นตอน