[ ENGLISH ][ THAI ]นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ให้ตรวจสอบผลการเรียนทุกเทอม

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ให้ตรวจสอบผลการเรียนทุกเทอม

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 กรุณาตรวจสอบผลการเรียนทุกเทอม

รวมทั้งวิชาเข้าฟังดนตรี (MSAP100) หากผลการเรียนไม่ครบตามหลักสูตร จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้