[ ENGLISH ][ THAI ]ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

  1. นศ.Login เข้าระบบโดยใช้ Internet Account หากไม่ทราบหรือลืมให้นำบัตรนักศึกษา ไปติดต่อได้ที่กอง IT อาคารสำนักงานอธิการบดี (OP ) ม.มหิดล เพื่อขอรับรหัส
  2. เมื่อ Login ได้แล้ว ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา” นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเองด้วยตนเองเท่านั้น
  3. หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกยืนยันข้อมูลในระบบฯ
  4. หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขในระบบ ซึ่งจะแสดง “ระบบใบคำร้อง” เพื่อให้นักศึกษายื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมแนบ File เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  กรณีเปลี่ยน/แก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน วัน เดือน ปี เกิด แนบ File สำเนาบัตรประชาชน/เอกสารที่ทางราชการออกให้ (เช่นใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล)กรณีเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แนบ File สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บ้านและที่มีชื่อ นศ.กรณี/เปลี่ยน/แก้ไขสัญชาติ แนบสำเนาเอกสารทางราชการที่มีการแสดงข้อมูลสัญชาติ
  5. นักศึกษาบันทึกพร้อม Print ใบคำร้อง
  6. นักศึกษาเซ็นชื่อในใบคำร้อง และนำใบคำร้องพร้อมค่าธรรมเนียมการแก้ไข (ครั้งละ 20 บาท) ส่งที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A103 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  7. หลังจากยื่นใบคำร้อง นักศึกษาสามารถตรวจสอบ “สถานะใบคำร้อง” หากใบคำร้องยังไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสามารถยกเลิกใบคำร้องได้
  8. หากใบคำร้องได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาคลิกยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
  9. หากนักศึกษาไม่ได้มาตรวจสอบข้อมูล หรือไม่ได้คลิ๊กยืนยันข้อมูล จะถือว่าข้อมูลที่แก้ไขในใบคำร้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว และจะใช้เป็นข้อมูลในการทำเอกสารสำคัญของนักศึกษาต่อไป

เข้าระบบได้ที่ www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/Studentlogin.asp