ข้อมูลอาจารย์

รศ. ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

สาขาวิชาดนตรีวิทยา

การศึกษา

เกียรติบัตรและรางวัล  (บางส่วน)

การเผยแพร่ดนตรีทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

การประพันธ์เพลง