[ ENGLISH ][ THAI ]

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2 มิ.ย. – 25 ก.ย. 2558  
2. ลงทะเบียนปกติ    
  2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี
(ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
22 – 25 พ.ค. 2558 ระบบเปิด: 22 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 25 พ.ค. เวลา 16.00 น.
  2.2 ระดับปริญญาตรี    
  - ชั้นปี 4 – 8 18 – 21 พ.ค. 2558 ระบบเปิด: 18 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 21 พ.ค. เวลา 16.00 น.
  - ชั้นปี 3 19 – 21 พ.ค. 2558 ระบบเปิด: 19 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 21 พ.ค. เวลา 16.00 น.
  - ชั้นปี 2 20 - 21 พ.ค. 2558 ระบบเปิด: 20 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 21 พ.ค. เวลา 16.00 น.
  2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 14 – 17 พ.ค. 2558 ระบบเปิด: 14 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 พ.ค. เวลา 16.00 น.
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2558  
4. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 26 – 29 พ.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 26 พ.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 29 พ.ค. เวลา 16.00 น.
5. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา 2 – 12 มิ.ย. 2558 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 2 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 12 มิ.ย. เวลา 16.00 น.
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558  
7. การลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือโท (Minor)
- นักเรียน-นักศึกษา ส่งคำร้อง
- หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาคำร้อง
- นักเรียน-นักศึกษา เพิ่มรายวิชา
- นักเรียน-นักศึกษา ชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา
 
ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2558
ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2558
2 - 12 มิ.ย. 2558
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558
ดำเนินการในระบบ COMMAS
8. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 15 มิ.ย. – 4 ก.ย. 2558 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 15 มิ.ย. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 4 ก.ย. เวลา 16.00 น.
9. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 15 มิ.ย. – 4 ก.ย. 2558  
10. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 17 ก.ค. 2558 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
11. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 11 ก.ย. 2558  
12. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 14 – 18 ก.ย. 2558  
13. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 21 – 25 ก.ย. 2558  
14. แก้เกรด F I U    
  14.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 2 - 15 ต.ค. 2558  
  14.2 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 2 ต.ค. - 6 พ.ย. 2558  
15. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 14 – 25 ก.ย. 2558  
16. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 21 - 28 ก.ย. 2558  
17. รายงานผลการศึกษา 1 ต.ค. 2558  
18. กำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558    
  18.1 เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2 พ.ย. 2558 – 26 ก.พ. 2559  
  18.2 ลงทะเบียนปกติ 12 – 22 ต.ค. 2558  
  18.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 2558  
  18.4 ลงทะเบียนล่าช้า 23 – 26 ต.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  18.5 เพิ่ม-ลดรายวิชา 2 – 13 พ.ย. 2558 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
  18.6 ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2558  
  18.7 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 12 ก.พ. 2559  
  18.8 สอบปลายภาควิชาบรรยาย 15 – 19 ก.พ. 2559  
  18.9 สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 22 – 26 ก.พ. 2559  
  18.10 รายงานผลการศึกษา 2 มี.ค. 2559  

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 1/2558 [ คลิก ]

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 9 – 27 มี.ค. 2558  
2. ลงทะเบียนปกติ 6 - 8 มี.ค. 2558 ระบบเปิด: 6 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 8 มี.ค. เวลา 16.00 น.
3. ลงทะเบียนล่าช้า 9 - 10 มี.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 9 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 10 มี.ค. เวลา 16.00 น.
4. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80 9 – 10 มี.ค. 2558 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 9 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 10 มี.ค. เวลา 16.00 น.
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม - ลดรายวิชา 6 – 10 มี.ค. 2558  
6. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่คืนค่าหน่วยกิต 11 – 20 มี.ค. 2558 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 11 มี.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 20 มี.ค. เวลา 16.00 น.
7. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา 11 – 20 มี.ค. 2558  
8. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 25 มี.ค. 2558  
9. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 26 – 27 มี.ค. 2558  
10. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 26 – 27 มี.ค. 2558  
11. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 26 - 30 มี.ค. 2558  
12. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 26 - 30 มี.ค. 2558  
13. รายงานผลการศึกษา 31 มี.ค. 2558  
14. Intensive Course (สำหรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่) 7 - 21 พ.ค. 2558  
15. กำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558    
  15.1 เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 2 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2558  
  15.2 ลงทะเบียนปกติ 14 – 25 พ.ค. 2558  
  15.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2558  
  15.4 ลงทะเบียนล่าช้า 26 – 29 พ.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  15.5 เพิ่ม-ลดรายวิชา 2 – 12 มิ.ย. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  15.6 ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2558  
  15.7 สอบปลายภาควิชาบรรยาย 14 – 18 ก.ย. 2558  
  15.8 สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 21 – 25 ก.ย. 2558  
  15.9 รายงานผลการศึกษา 1 ต.ค. 2558  

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 3/2557 [ คลิก ]

หมายเหตุ - กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา
- ภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะนักเรียน/นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้เท่านั้น หรือเฉพาะบางแขนงวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอนตามโครงสร้างหลักสูตร

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศกำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 3 พ.ย. 2557 – 27 ก.พ. 2558  
2. ลงทะเบียนปกติ    
  2.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี ทุกชั้นปี 22-24 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 22 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 24 ต.ค. เวลา 16.00 น.
  2.2 ระดับปริญญาตรี    
  - ชั้นปี 4-8 13-17 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 13 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 ต.ค. เวลา 16.00 น.
  - ชั้นปี 3 14-17 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 14 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 ต.ค. เวลา 16.00 น.
  - ชั้นปี 2 15-17 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 15 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 ต.ค. เวลา 16.00 น.
  - ชั้นปี 1 16-17 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 16 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 17 ต.ค. เวลา 16.00 น.
  2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี 18-21 ต.ค. 2557 ระบบเปิด: 18 ต.ค. เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 21 ต.ค. เวลา 16.00 น.
3. ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 27 ต.ค.-14 พ.ย. 2557 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ระบบเปิด: 27 ต.ค.
เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 พ.ย.
เวลา 16.00 น.
4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ และค่าลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับการศึกษา 13 ต.ค. – 16 พ.ย. 2557  
5. เพิ่ม-ลดรายวิชา ไม่บันทึก W และคืนค่าหน่วยกิต
ร้อยละ 80 ทุกระดับการศึกษา
3-14 พ.ย. 2557 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 3 พ.ย.
เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 14 พ.ย.
เวลา 16.00 น.
6. ชำระเงินค่าเพิ่ม-ลดรายวิชา ทุกระดับการศึกษา 3-16 พ.ย. 2557  
7. ถอนรายวิชา บันทึก W และไม่ได้คืนค่าหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 17 พ.ย. 2555 – 6 ก.พ. 2557 ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
ระบบเปิด: 17 พ.ย.
เวลา 08.30 น.
ระบบปิด: 6 ก.พ.
เวลา 16.00 น.
8. ชำระเงินค่าถอนรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 17 พ.ย. 2557 - 6 ก.พ. 2557  
9. สอบกลางภาควิชาปฏิบัติดนตรี 26 ธ.ค. 2557 งดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย
10. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 13 ก.พ. 2558  
11. สอบปลายภาควิชาบรรยาย 16-20 ก.พ. 2558  
12. สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 23 - 27 ก.พ. 2558  
13. แก้ เกรด F I U    
  13.1 ระดับเตรียมอุดมดนตรี 5 - 19 มี.ค 2558  
  13.2 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 5 มี.ค. - 12 มิ.ย. 2558  
14. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาบรรยาย 16 - 27 ก.พ. 2558  
15. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2558  
16. รายงานผลการศึกษา 5 มี.ค. 2558  
17. กำหนดการเปิด-ปิด และกำหนดการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
   
  17.1 เปิด-ปิด ภาคการศึกษา 9 - 27 มี.ค. 2558  
  17.2 ลงทะเบียนปกติ 6 - 8 มี.ค. 2558  
  17.3 ลงทะเบียนล่าช้า 9 - 10 มี.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  17.4 เพิ่มลดรายวิชา 9 - 10 มี.ค. 2558 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  17.5 ชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียนล่าช้า และเพิ่ม-ลดรายวิชา 6- 12 มี.ค. 2558  
  17.6 สอบปลายภาควิชาบรรยาย 26 - 27 มี.ค. 2558  
  17.7 สอบปลายภาควิชาปฏิบัติดนตรี 26 - 27 มี.ค. 2558  
  17.8 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน 26 - 30 มี.ค. 2558  
  17.9 รายงานผลการศึกษา 31 มี.ค. 2558  

อนึ่ง วิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

* ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2/2557 [ คลิก ]