[ ENGLISH ][ THAI ]

ห้องพระเจนดุริยางค์

Prajan

ห้องพระเจนดุริยางค์ ตั้งชื่อห้องเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจนดุริยางค์ ผู้วางรากฐานให้กับการศึกษาดนตรีสากลเป็นคนแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทย

ห้องพระเจนดุริยางค์ อยู่บริเวณชั้น 4 ของอาคาร A ใช้เป็นห้องจัดการแสดงดนตรีกลุ่มเล็กๆ (Recital Hall) ที่สามารถจุผู้ฟังประมาณ 200 ที่นั่ง เป็นห้องที่มีการออกแบบระบบอุโฆษและระบบบันทึกเสียงที่ดีเยี่ยม