โครงการสัมมนานักวิจารณ์ดนตรีรุ่นใหม่

1.หลักการและเหตุผล

            ดนตรี ถือเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ด้วยจังหวะที่แตกต่างกันตามแต่ละบทเพลง แนวเพลง ที่สื่อออกมา และด้วยการที่มนุษย์ได้ชื่นชอบเสียงดนตรีนั้น จึงมีการศึกษาดนตรีอย่างจริงจัง จนเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง พร้อมด้วยการกำเนิดนักวิจารณ์ดนตรี ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเสียงดนตรี สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรี ได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ในการวิจารณ์

ผู้วิจารณ์ดนตรีมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังสนใจดนตรีแปลกๆ ใหม่ๆ หรือให้ความรู้เพิ่มเติม  แต่ในปัจจุบัน นักวิจารณ์ดนตรีในสื่อต่างๆ  ยังมีจำนวนน้อย นักวิจารณ์บางคนก็สื่อสารโดยขาดความรู้ความเข้าใจในดนตรี และ/ หรือวิธีการวิจารณ์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดที่จะ รวบรวมองค์ความรู้  และสร้างเสริมประสพการณ์การวิจารณ์ให้กับสื่อมวลชนรุ่นใหม่  ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารด้านดนตรีให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในการสื่อสาร ด้านการวิจารณ์ดนตรี ให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ดี และเป็นการพัฒนาวงการดนตรีของประเทศไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรีให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปประยุกต์และพัฒนาการ
ทางการวิจารณ์ดนตรี

3. กลุ่มเป้าหมาย

สื่อมวลชน จำนวน  8 คน

4. ระยะเวลาในการจัดอบรม

จัดอบรมจำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2553 ในทุกครั้งจะเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 13.30 น. พร้อมกับการรับชมคอนเสิร์ตหลังจากอบรม โดยในวันที่ 5-7 มีนาคม 2554 จะทำการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่

วันที่

หัวข้อการบรรยาย

คอนเสิร์ตที่ต้องชมในวันอบรม

1

18 ธันวาคม 2553

Orientation
วิจารณ์ดนตรีอย่างมีสุนทรียะ

TPO : An American Portrait

Conductor   Christopher Hughes
Soloists     Amy Galbraith, English horn, Joseph Bowman, Trumpet

Program
Thai Traditional Music
Aaron Copland: Quiet City
Morton Gould: Latin American Symphonette
George Gershwin: An American in Paris
Aaron Copland: Appalachian Spring

2

8มกราคม 2554

ดนตรีเพลงร้อง-ละครเพลง- โอเปรา-ดนตรีประกอบการแสดง

TPO : New Year’s Concert 2011

Conductor   Gudni A. Emilsson
Soloist   Marie Fajtová, Soprano

Program
G. Verdi, G. Rossini and C. M. von Weber: Overtures and Arias
Johann Strauss: Waltzes, Polkas and Marches

3

15มกราคม 2554

วิจารณ์ดนตรี Jazz

ละครเพลง Cleopatra The Musical

4

22มกราคม 2554

ดนตรีคลาสสิกในสมัยยุคสมัยต่างๆ
และเขียนวิจารณ์อย่างไร
ถูกวิชาการกระชากใจคนอ่าน

TPO : Music in Paris

Conductor Claude Villaret
Soloist   Sophie Hervé, Soprano
Choir  Mahidol University Choir, Thailand Philharmonic Choir (TPO Choir)
Choir Master  Henri Pompidor

Program
Thai Traditional
Maurice Ravel: Suite No. 1 & 2 “Daphnis et Chloé”
Francis Poulenc: Gloria (FP 177)

5

29 มกราคม 2554

ศิลปะส่องทางแก่กัน : การวิจารณ์ดนตรีกับศิลปะ

Thailand International Jazz Conference 2011

6

5กุมภาพันธ์ 2554

เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น: ประสบการณ์วิจารณ์จากสามทศวรรษ

TPO : The Butterfly Lovers

Conductor  Gudni A. Emilsson
Soloist   Sittichai Pengcharoen, Violin

Program
Thai Traditional Music
Chen / He: Violin Concerto “The Butterfly Lovers”
Edvard Elgar: Enigma Variations op.36

7

12กุมภาพันธ์ 2554

การวิจารณ์ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

รับชมการแสดงจากวงดนตรีไทยรับเชิญ

8

19กุมภาพันธ์ 2554

การวิจารณ์ผลงานดนตรี World Premier กับผลงานประเพณีนิยม

TPO : A Swiss Music Night
Conductor   Claude Villaret
Soloists      Antonio Meneses & Pi-Chin Chien, Cello

Program
Thai Traditional Music
Fabian Müller: “Eiger” (First performance in Asia)
“Dialogues cellestes” Concerto for 2 Violoncellos and Orchestra “World Premiere”
Antonín Dvorak: Symphony No.9 in E minor op.95 “From the New World”

 

5-7 มีนาคม

ศึกษาดูงานสิงคโปร์

ชมคอนเสิร์ตออเคสตรา Fauré's Requiem (SSO) และละครเพลง The Lion King

9

12 มีนาคม 2554

ทัศนะจากมืออาชีพในวงการ

TPO : Mahler’s Titan

Conductor   Dariusz Mikulski
Soloist    Gunnars Upatnieks, Double Bass

Program
Thai Traditional Music
Giovanni Bottesini: Concerto No.1 in B minor
Gustav Mahler: Symhony No.1 in D major

10

26 มีนาคม 2554

การวิจารณ์ผลงานและสรุปปิดท้าย

TPO : Classic Fantasy
Conductor : Gudni A. Emilsson
Soloist : Sophia Jaffé, Violin
Program
Thai Traditional Music
Felix Mendelssohn Bartholdy: Violin Concerto in E-minor op.64
Sergei Prokofiev: “Symphonie Classique”
Peter I. Tchaikovsky: Fantasy Overture “Romeo and Juliet”

 

5. เงื่อนไขในการอบรม

5.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
5.2 หากมีผู้สมัครเกินกำหนด (8 คน)วิทยาลัยฯจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าอบรม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติจากผู้สมัครที่สามารถจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้พัฒนาการวิจารณ์ดนตรีได้มากที่สุด จาดรายละเอียดในใบสมัคร
5.3 ผู้เข้าอบรมจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
5.4 หากเข้าอบรมไม่ถึง 7  ครั้งขอสงวนสิทธิ์การไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
5.5 รายละเอียดในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5.6 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2553
5.7 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ผ่าน http://www.music.mahidol.ac.th/smc
5.8 ผู้สมัครจะได้ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

6. การศึกษาดูงาน

จัดให้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 5 - 7  มีนาคม 2554 โดยรับชมคอนเสิร์ตออเคสตรา วง Singapore Symphony Orchestra ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 และ ละครเพลงบรอดเวย์ The Lion King ในวันที่ 6  มีนาคม 2554 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอนเสิร์ตได้ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการติดต่อและรับสมัครโครงการอบรมนักวิจารณ์ดนตรีรุ่นใหม่
นายภาคภูมิ ธรรมศรี และน.ส.สิริอร สิทธิสมวัฒนา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2525 ถึง 34 ต่อ 160-1 โทรสาร 0-2800-2530 มือถือ 08-7799-5952 , 081-498-5075
e-mail : musicmahidolpr@gmail.com หรือ www.facebook.com/musicmahidolpr