• College of Music

  on Green

  อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • อาคารประหยัดพลังงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  A. อาคาร A (อาคารภูมิพลสังคีต)

  H. พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์

  B. อาคาร B (หอแสดงดนตรี)

  I. อนุสาวรีย์ครูมีแขก (พระประดิษฐ์ไพเราะ) บรมครูดนตรีไทย

  C. อาคาร C (ห้องสมุดดนตรี)

  J. ประติมากรรมพระเจนดุริยางค์

  D. อาคาร D

  K. ประติมากรรมแซกโซโฟนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  E. ร้านอาหารมิวสิคสแควร์

  L. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

  F. เรือนกลางน้ำ

  M. ประติมากรรมที่ไม่เสร็จ

  G. เรือนศิลปิน

  N. สวนพฤกษาดุริยางค์

 • สถิติการใช้พลังงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  แผนภูมิที่1 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2556

  แผนภูมิแท่งที่2 แสดงปริมาณการใช้น้ำประปาและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2556

  แผนภูมิที่3 แสดงปริมาณการใช้น้ำมันและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2556

 • กิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กิจกรรมการเก็บขยะ

 • กิจกรรม MS Walk Rally

 • ปรับปรุงพื้นที่เก็บขยะ

 • กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาจักรยาน

  วิชาจักรยาน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในวิชาเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญของการใช้จักรยาน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด คือความสนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกาย รวมไปถึงการปลูกฝังให้นักเรียนเคารพในกฏ ระเบียบ ของการใช้จักรยาน


 • กิจกรรมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

  กิจกรรมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามอาคารต่างๆ


 • Contact

  College of Music, Mahidol University Salaya Campus
  Address : 25/25 Phutthamonthon Sai 4 Road
  Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom, 73170

  Telephone:(662) 800-2525-34, (662) 441-5300 ต่อ 333

  FAX:(662) 800-2530

  E-mail: musicmupr@gmail.com

 • คณะกรรมการกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน

  คณะกรรมการ :

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
  2. ประธานคณะกรรมการ
  3. นางระพีพรรณ เจริญผล
  4. รองประธานคณะกรรมการ
  5. นายกฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
  6. กรรมการ
  7. ดร.สมชัย ตระการรุ่ง
  8. กรรมการ
  9. นางอริยา เจริญสุข
  10. กรรมการ
  11. นางนพีสี เรเยส
  12. กรรมการ
  13. นางลลิล กลิ่นสมิทธิ์
  14. กรรมการ
  15. นางปวีณา พงศ์สันติชัย
  16. กรรมการ
  17. นายนพดล ถิรธราดล
  18. กรรมการ
  19. Mr.Richard Anton Ralphs
  20. กรรมการ
  21. นายหรินทร์ กลิ่นนิรันดร์
  22. กรรมการ
  23. นายสาธร เกาะกิ่ง
  24. กรรมการและเลขานุการ
  25. นางสาวอริยวรรณ ทันวงษ์
  26. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  คณะทำงาน :

  1. นางระพีพรรณ เจริญผล
  2. ประธานคณะทำงาน
  3. นายหรินทร์ กลิ่นนิรันดร์
  4. รองประธานทำงาน
  5. นางกัณณิกา กาญจนะโยธิน
  6. คณะทำงาน
  7. นางชนิตา บูรณวิทยวุฒิ
  8. คณะทำงาน
  9. นางสาวกัญญารัตน์ ศิริพันธ์
  10. คณะทำงาน
  11. นางสาวเพลินพิศ เพ็งสุวรรณ
  12. คณะทำงาน
  13. นางสาวภารดี ธนโชติ
  14. คณะทำงาน
  15. นางรัชรี เอี่ยมสำอางค์
  16. คณะทำงาน
  17. นายเจษฎา ธรรมวาณิช
  18. คณะทำงาน
  19. นายธนกฤต รชตะศิรกุล
  20. คณะทำงาน
  21. นางสาวสุพัตรา เพชรจู
  22. คณะทำงาน
  23. นางสาวจิตตพิมญ์ แย้มพราย
  24. คณะทำงาน
  25. นางสาวกิตติมา ธาราธีรภาพ
  26. คณะทำงาน
  27. นางสาวจรัสเนตร์ เดชพรหม
  28. คณะทำงาน
  29. นางธิติมา สุขแสงจันทร์
  30. คณะทำงาน
  31. นายสุรชัย รอดขำ
  32. คณะทำงาน
  33. นางสาวปิยมน ชุมนุมดวง
  34. คณะทำงาน
  35. นายสาธร เกาะกิ่ง
  36. คณะทำงานและเลขานุการ
  37. นางสาวสุณิตา สร้อยสงิม
  38. คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 • UI Green Metric

  การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  (Setting and Infrastructure)

  1. ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน
      30,585.65 ตารางเมตร
  2. ขนาดพื้นที่่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด
      7,237.26 ตารางเมตร
  3. จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา นอกเวลาและบางเวลาในปีการศึกษา 2556
      รวม 1,280 คน
  4. ในส่วนงานมีจำนวนบุคลากร
      อาจารย์         137 คน
      นักวิจัย           –   คน
      เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน     176 คน
  5. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่าคิดเป็น
       ไม่มีพื้นที่ป่า
  6. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคารและหนองน้ำที่ขุดขึ้น
      33,774.59 ตารางเมตร
  7. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)
      34,188.15 ตารางเมตร
      และขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
      41,425.41 ตารางเมตร
  8. ส่วนงานมีงบประมาณปี 2556
      งบประมาณปี 2555 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
      มีงบประมาณปี 2556 ทั้งหมดของส่วนงาน

 • UI Green Metric

  การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  (Energy and Climate Change)

  1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน
      มีการเปลี่ยนทดแทนบางส่วน ได้แก่ การเปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร


  2. แหล่งพลังงานทดแทน
      - ไม่มี แหล่งพลังงานทดแทน
  3. มีปริมาณการใช้ใช้ฟ้าทั้งปี 2555
      จำนวน 1,698,479.87 กิโลวัตต์ชั่วโมง
  4. มีโครงการส่งเสริมหรือลดการใช้พลังงาน
      ได้เริ่มดำเนินโครงการบ้างแล้ว
        - กิจกรรมเผยแพร่มาตรการอนุรักษ์การประหยัดพลังงาน
        - กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  5. องค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน

  • 5.1 อาคารที่ใช้การไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ (Natural Ventilation)
  • 5.2 อาคารที่ใช้แสงอาทิตย์เพื่อการส่องสว่างภายในอาคาร (Full Day Lighting)
  • 5.3 อาคารสีเขียว
  •       - มีผังบริเวณและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน เช่น ลดการใช้รถยนต์ น้ำ ไฟฟ้า
  •       - การอนุรักษ์น้ำ เช่น เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกแบบประหยัดน้ำ การนำน้ำฝนมาใช้
  •       - การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การลดมลพิษจากการก่อสร้าง มีระบบกำจัดกลิ่นและควัน มีระบบบำบัดน้ำเสีย
  •       - มีการควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร เช่น ติดฟิลม์กรองแสง หรือการรณรงค์เปิดแอร์ที่ 25 °C เป็นต้น

  6. โครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในส่วนงาน
        - โครงการตรวจประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศประจำปี
        - โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (กิจกรรมติดป้ายชื่อต้นไม้)
        - โครงการดูแลรักษาพฤกษาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ
  7. นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน)
      - ไม่มีนโยบาย

 • UI Green Metric

  การจัดการของเสียในส่วนงาน
  (Waste Management)

  1. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
  2. การบำบัดขยะมีพิษ
  3. การบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช
        - ทิ้งในที่เปิดโล่ง
  4. มีโครงการส่งเสริมหรือลดการใช้พลังงาน
        - โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขยะ
        - โครงการคัดแยกขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. การกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ, กระดาษ, พลาสติก,โลหะที่ไม่ใช้แล้ว
        - นำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน
  6. การปล่อยน้ำเสีย
        - บำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง
  7. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน

 • UI Green Metric

  การจัดการน้ำ (Water Management)

  1. นโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน
        - โครงการบำบัดน้ำเสีย
        - โครงการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติในการรดน้ำต้นไม้
  2. ปริมาณการใช้น้ำประปา
        ปี 2554 จำนวน   52,843 ลบ.ม.
        ปี 2555 จำนวน   40,243 ลบ.ม.

 • UI Green Metric

  การสัญจร (Transportation Management)

  1. จำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน
        - จักรยานยนต์   จำนวน 1 คัน
        - รถยนต์   จำนวน 2 คัน
        - รถบัส   จำนวน 4 คัน
        - รถตู้   จำนวน 3 คัน
  2. นโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน
        - ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบแล้ว
  3. มีนโยบายในการจำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน
        - ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบแล้ว
  4. รถโดยสารของส่วนงาน
        - มี แต่เก็บค่าบริการ
          โครงการ Salayalink รถบริการสาธารณะเพื่อชาวมหิดลและประชาชนทั่วไป
  5. นโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน
        - ไม่ได้กำหนดเป็นนโยบาย แต่มีการใช้จักรยานได้
        - ส่วนงานมีจักรยานให้บริการเอง
        - ส่วนงานมีทางจักรยาน
        - ส่วนงานมีทางเดินเท้า

 • UI Green Metric

  การศึกษาของส่วนงาน (Education)

  1. รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2555
        - MUGE จำนวน 3 รายวิชา
        - ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 รายวิชา
  2. มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555
        - MUGE จำนวน 3 รายวิชา
        - ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 รายวิชา
        - ปริญญาตรี จำนวน 256 รายวิชา
        - ปริญญาโท จำนวน 106 รายวิชา
        - ปริญญาเอก จำนวน 13 รายวิชา
  3. จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  4. จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด
        - ปี 2554 จำนวน 6,090,000 บาท
        - ปี 2555 จำนวน 3,853,484 บาท
        - ปี 2556 จำนวน 2,545,000 บาท
  5. จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน
        - ปี 2554 จำนวน 12 งาน
        - ปี 2555 จำนวน 20 งาน
        - ปี 2556 จำนวน 14 งาน
  6. จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ปี 2553-2556
        - จำนวน 4 โครงการ
              ปี 2553 โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คณะผู้นำนักศึกษา
              ปี 2555 โครงการ มาปลูกข้าวกันเถอะ
              ปี 2555 กิจกรรมทำความสะอาดวัด
              ปี 2556 โครงการห้องเรียนน่าอยู่
  7. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
        - เว็บไซต์ MS Green 
        http://www.music.mahidol.ac.th/msgreen

 • Music on Green

 • นโยบายอนุรักษ์พลังงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาคารภูมิพลสังคีต และอาคารประกอบอื่นๆ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล และยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

  1. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

  5. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มกำลัง

  6. ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานของวิทยาลัยฯ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานทุกปี


  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  (รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข)
  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 • .01 Map